,

Nova Llei del Mercat de Valors

La nova Llei del Mercat de Valors

Implicacions i Claus Importants

La Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d'inversió va entrar en vigor el 7 d'abril passat, amb el propòsit de reformar i millorar la regulació dels mercats de capitals a Espanya. Aquesta norma, aprovada amb un consens ampli, unifica i adapta el marc legal a les noves realitats tecnològiques i econòmiques, cosa que inclou la creació d'un mercat únic que faciliti el lliure flux de capitals.

Què implica la nova llei del mercat de valors?

  1. Unificació Legal: La nova llei unifica el marc legal en un sol text, derogant el text refós de la Llei del Mercat de Valors de 2015. Això simplifica la regulació i la fa més eficient.
  2. Mercat Únic: La norma persegueix la creació d'un mercat únic per fomentar el flux lliure de capitals, eliminant les barreres que dificultaven la inversió entre països.
  3. Adaptació a les Finances Digitals: La reforma s'ajusta al paquet de finances digitals de la Unió Europea, considerant l'ús de criptoactius i Tecnologies de Registre Distribuït (DLT).

Principals Claus de la Nova Llei

La nova Llei del Mercat de Valors inclou modificacions significatives:

  • OPA Simplificades: Simplifica l'àmbit de les Ofertes Públiques d'Adquisició (OPA).
  • Finances Digitals: S'adapta per aplicar futurament el paquet de finances digitals de la Unió Europea.
  • Facilita Emissions de Renda Fixa: Agilitza les emissions de renda fixa i redueix taxes.
  • Regulació de SPAC: Regula per primera vegada a Espanya les Companyies amb Propòsit Especial d'Adquisició (SPAC).
  • Modificació d'ESIS: Modifica la regulació de les Empreses de Serveis d'Inversió (ESIS) per complir el nou marc normatiu europeu.
  • EAFN: Introdueix les Empreses d'Assessorament Financer Nacionals (EAFN).
  • Millora Sancions: Actualitza i millora el règim sancionador.

Unió dels Mercats de Capitals a Europa

Aquest projecte de la «unió dels mercats de capitals» cerca estimular el creixement i la creació d'ocupació als 27 Estats membres de la Unió Europea. Facilitarà l'accés de les pimes a noves formes de finançament i desbloquejarà operacions prèviament obstaculitzades per barreres normatives i reguladores.

Paquet de Finances Digitals de la UE

El paquet de finances digitals de la Unió Europea, llançat el 2020, inclou la regulació de criptoactius, mesures de ciberseguretat bancària i modificacions en regulacions financeres (MIFID).

En resum, la nova Llei del Mercat de Valors cerca simplificar la regulació, estimular el creixement econòmic i augmentar la competitivitat dels mercats de capitals a Espanya. Això ofereix noves oportunitats de finançament i opcions d'inversió tant per a empreses com per a estalviadors. A Belmonte Crespo Advocats, som experts en dret bancari i financer i estem preparats per proporcionar-te l'assessoria necessària al mercat de valors. Contacta'ns per obtenir més informació.